how to tune a djembe / hoe een djembe stemmen

Wat is de beste manier om een djembe te stemmen of opspannen.
What is the best way to tune a djembe.