Osho Vrijheid

“Waarheid dringt zich niet op aan je. Je hebt de vrijheid om de waarheid te ontkennen, geboorte na  geboorte, leven na leven. Dit is de glorie van de mens en dit is ook het ongeluk van de mens. De glorie is vanwege de vrijheid – de vrijheid om te kiezen. Het ongeluk is dat we het verkeerde kiezen. Maar de keuze van het verkeerde ligt besloten in die vrijheid.”

Osho heeft veel en helder gesproken over vrijheid:
“Het kan niet vrijheid worden genoemd, als vrijheid alleen het goede kan kiezen en niet het verkeerde, dat is geen vrijheid. De betekenis van vrijheid is dat je het recht hebt om te dwalen, om het verkeerde pad op te gaan. De betekenis van vrijheid is dat je de vrijheid hebt om te zondigen. De betekenis van vrijheid is dat je de vrijheid om de goddelijkheid te weigeren.”

Een interessante kijk op vrijheid!


Osho Vrijheid

De Engelse originele tekst:
“Truth does not force itself upon you. You have the freedom to refuse the truth birth after birth, life after life. This is the glory of man and this is the misfortune of man as well. The glory is because of the freedom – the freedom to choose. The misfortune is that we choose the wrong. But the choice of the wrong is included in that freedom.
It cannot be called freedom, a freedom which can choose only the right and not the wrong; then that is not freedom. The meaning of freedom is that you have the right to go astray, to go on the wrong path. The meaning of freedom is that you have the freedom to sin. The meaning of freedom is that you have the freedom to refuse godliness.”

Osho Vrijheid: de moed om jezelf te zijn.

“Over de drie soorten van vrijheid en welke rol elk van hen speelt in de menselijke zoektocht naar een authentieke manier van leven. De eerste is ‘vrijheid van’ – en dat is een belangrijke eerste stap, om ons te ontdoen van de conditioneringen en gezagsdragers die wij meedragen in ons hoofd. Maar tenzij we ontdekken wat ‘vrijheid voor’ is – een creatieve manier om onze individuele uniekheid uit te drukken – zullen we niet de voldoening vinden die voortkomt uit het deelnemen aan het leven. En uiteindelijk, zegt Osho, is er een staat van zijn die hij ‘gewoon vrijheid ‘noemt.”

Freedom: the Courage to be yourself – Osho
On the three kinds of freedom and what role each of them plays in the human search for an authentic way of living. The first is “freedom from” – which is an important first step, to rid ourselves of the conditionings and authority figures we carry around in our heads. But unless we discover “freedom for” – a creative way to express our individual uniqueness – we will not find the fulfillment that comes with participating in life. And ultimately, Osho says, there is a state he calls “just freedom”.

Freedom Osho Vrijheid

Vrijheid-door-iets is niet echte vrijheid.

“De vrijheid om alles te doen wat je wilt is ook niet de vrijheid waar ik het over heb.
Mijn visie van de vrijheid is om jezelf te zijn.
Het is geen kwestie van het krijgen van vrijheid-door-iets. Die vrijheid is niet vrij, want het is nog steeds aan je gegeven, er gaat een oorzaak aan vooraf. Het ding waar je je voorheen afhankelijk van voelde is nog steeds aanwezig in je vrijheid. Je bent er schatplichtig aan. Zonder dat zou je niet vrij zijn geweest.
De vrijheid om te doen wat je wilt is ook geen echte vrijheid, want willen, verlangen om iets te doen, komt voort uit de geest – en de geest zijn je boeien.
De ware vrijheid komt zeker na keuzeloos bewustzijn, maar na keuzeloos bewustzijn is de vrijheid  niet maar afhankelijk van dingen, noch afhankelijk van iets-doen. De vrijheid die uit keuzeloos bewustzijn volgt is de vrijheid om gewoon jezelf te zijn. En je bent jezelf al, je bent ermee geboren, dus het is onafhankelijk van iets anders. Niemand kan het je geven en niemand kan het van je wegnemen. Een zwaard kan je hoofd afsnijden, maar het kan je vrijheid, je wezen niet van jou scheiden.
Een andere manier van zeggen is dat je gecentreerd bent, geworteld in je natuurlijke, existentiële zelf. Het heeft niets te maken met de buitenwereld.
Vrijheid van dingen is afhankelijk van de buitenwereld. Vrijheid om iets te doen is afhankelijk van de buitenwereld. Vrijheid om helemaal zuiver te zijn is niet afhankelijk van iets buiten je.
Je bent geboren als vrijheid.”

The freedom from something is not true freedom.
The freedom to do anything you want to do is also not the freedom I am talking about.
My vision of freedom is to be yourself.
It is not a question of getting freedom from something. That freedom will not be freedom, because it is still given to you; there is a cause to it. The thing that you were feeling dependent on is still there in your freedom. You are obliged to it. Without it you would not have been free.
The freedom to do anything you want is not freedom either, because wanting, desiring to do something, arises out of the mind — and mind is your bondage.
The true freedom certainly comes after choiceless awareness, but after choiceless awareness the freedom is neither dependent on things nor dependent on doing something. The freedom that follows choiceless awareness is the freedom just to be yourself. And you are yourself already, you are born with it; hence it is not dependent on anything else. Nobody can give it to you and nobody can take it from you. A sword can cut your head but it cannot cut your freedom, your being.
It is another way of saying that you are centered, rooted in your natural, existential self. It has nothing to do with outside.
Freedom from things is dependent on the outside. Freedom to do something is also dependent on the outside. Freedom to be ultimately pure has not to be dependent on anything outside you.
You are born as freedom.

Vrijheid-van is gewoon, alledaags.

De mens heeft altijd geprobeerd om ‘vrij te zijn van dingen’. Het is niet creatief. Het is het negatieve aspect van vrijheid.
Vrijheid-voor is creativiteit. Je hebt een bepaalde visie die je zou willen materialiseren, en je wilt er de vrijheid voor om dat te doen.
Vrijheid-van komt altijd uit het verleden.
Vrijheid-voor is altijd gericht naar de toekomst.
Vrijheid-voor is een spirituele dimensie, omdat je binnengaat in het onbekende en misschien, op een dag, in het onkenbare. Het zal je vleugels geven.
Vrijheid-van, kan hooguit je handboeien wegnemen. Dit is niet noodzakelijkerwijs voordelig – en de hele geschiedenis is hier bewijs van. Mensen hebben nooit gedacht aan de tweede vrijheid waar ik op aandring, ze hebben alleen maar gedacht aan de eerste – omdat ze niet over het inzicht beschikken om de tweede te zien.
Vrijheid-van is zichtbaar: kettingen aan hun voeten, handboeien op hun handen. Ze willen daar vrij van zijn, maar wat dan? Wat ga je doen met je handen? Je kunt zelfs berouw hebben dat je gevraagd hebt om vriheid-van.

Freedom from is ordinary, mundane. Man has always tried to be free from things. It is not creative. It is the negative aspect of freedom.
Freedom for is creativity. You have a certain vision that you would like to materialize and you want freedom for it.
Freedom from is always from the past, and freedom for is always for the future.
Freedom for is a spiritual dimension because you are moving into the unknown and perhaps, one day, into the unknowable. It will give you wings.
Freedom from, at the most, can take away your handcuffs. It is not necessarily beneficial — and the whole of history is a proof of it. People have never thought of the second freedom that I am insisting on; they have only thought of the first — because they don’t have the insight to see the second. The first is visible: chains on their feet, handcuffs on their hands. They want to be free from them, but then what? What are you going to do with your hands? You may even repent that you asked for freedom from.

In principe bent je helemaal vrij om te kiezen,

maar als je eenmaal gekozen hebt, brengt deze zelfde keuze een beperking met zich mee.
Als je volledig vrij wilt blijven, kies dan niet. Dat is waar het onderwijs van keuzeloos bewustzijn komt. Waarom het aandringen van de grote meesters om gewoon bewust te zijn en niet te kiezen? Omdat op het moment dat je kiest, je je totale vrijheid hebt verloren, je bent over met nog slechts een gedeelte. Maar als je keuzeloos blijft, blijft je vrijheid compleet.
Dus er is maar één ding dat volledig vrij is, en dat is keuzeloos bewustzijn. Al het andere is beperkt.

Basically you are totally free to choose, but once you choose, your very choice brings a limitation.
If you want to remain totally free, then don’t choose. That’s where the teaching of choiceless awareness comes in. Why the insistence of the great masters just to be aware and not to choose? Because the moment you choose, you have lost your total freedom, you are left with only a part. But if you remain choiceless, your freedom remains total.
So there is only one thing which is totally free and that is choiceless awareness. Everything else is limited.


Mooie woorden om bij stil te blijven staan van de Meester die Osho toch wel was :-).

Osho Vrijheid links

Hier vertelt Osho  nog meer over vrijheid in het Engels.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *